Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου της ΣΘΕΤΕ στην Επιτροπή Ερευνών, για το χρονικό διάστημα έως 31.07.2017

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακήρυξη  και την απόφαση με (ΑΔΑ: ΩΒΡΥ469Β7Γ-ΟΩ1).

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ