Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμόν 13.478/22.07.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης(Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014) [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ], και θα άρχεται από της εκλογής του

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

(Στην 1η συνεδρίασή της, στις 12 Μαΐου 2017)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

‐Την προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το υπόλοιπο της αναφερόμενης, στην αριθμ. 8964/02.05.2014 πρόσκληση [ΑΔΑ:ΒΙΦ8469Β7Γ‐10Χ] θητείας, χρονική περίοδο [01.09.2014 – 31.08.2018], ήτοι από της εκλογής του έως τις 31.08.2018, κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 954/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Γ΄ΣτΕ, δια της οποίας ακυρώνεται η υπ΄αριθμόν 13.478/22.07.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014) [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ] σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ο υπηρετών σήμερα Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τετραετή θητεία από 01.09.2014 έως 31.08.2018 .

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ηλεκτρονική ψήφο.

 

‐Ο ρ ί ζ ο υ μ ε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την ογδόη πρωινή (08:00) και ώρα λήξης τη δέκατη έκτη (16:00).

 

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

 


ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ