Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ερευνών και διαχείρησης του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης