Προκήρυξη για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει την εισαγωγή φοιτητών/τριών στο αναμορφωμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Μέσω της φοίτησής τους στο εν λόγω πρόγραμμα οι φοιτητές/τριες μπορούν να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

 

A: Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας

Β: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Γ: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Δ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων). 

 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εξεταστικές διαδικασίες θα λάβουν χώρα το διήμερο 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην ιστοσελίδα http://sociology.soc.uoc.gr/socpmsnew/?p=337.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»

Γιώργος Τσιώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής