Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ωςεξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 14195/07-12-2017

Φ.Ε.Κ. 173/22-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 71ΓΩ469Β7Γ-ΞΓΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5247

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία - Διατροφή».

2. Αριθμός προκήρυξης: 14193/07-12-2017

Φ.Ε.Κ. 173/22-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΨΛΑ469Β7Γ-ΠΓΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5248

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική» (Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στην Παθολογία).

3. Αριθμός προκήρυξης: 14194/07-12-2017

Φ.Ε.Κ. 173/22-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Μ5Ο469Β7Γ-1ΒΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5249

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία».

4. Αριθμός προκήρυξης: 9935/08-08-2017

Φ.Ε.Κ. 211/02-03-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΗ9Ξ469Β7Γ-ΤΩΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5250

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

5. Αριθμός προκήρυξης: 9934/08-08-2017

Φ.Ε.Κ. 211/02-03-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΜΛΣ469Β7Γ-ΜΓ9

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για θέση Επίκουρου Καθηγητή: APP5252,

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή: APP5253

 

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394308, email: kandida@physιcs.uoc.gr

6. Αριθμός προκήρυξης: 10477/29-08-2017

Φ.Ε.Κ. 211/02-03-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΩΝΦ469Β7Γ-2ΞΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5254

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τηλ. 2810-393507, e-mail: csd@csd.uoc.gr

7. Αριθμός προκήρυξης: 10475/29-08-2017

Φ.Ε.Κ. 211/02-03-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΦΡΛ469Β7Γ-Φ86

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5255 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων».

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

8. Αριθμός προκήρυξης: 10480/29-08-2017

Φ.Ε.Κ. 191/23-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΑΞΩ469Β7Γ-ΤΙ8

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5256ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807e-mail: secr@math.uoc.gr

9. Αριθμός προκήρυξης: 12978/17-10-2017

Φ.Ε.Κ. 189/23-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω1ΥΩ469Β7Γ-5ΚΞ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5257

- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα - Γεωμετρία».

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, Τηλ. 2810- 545131, e-mail: pantelidaki@chemistry.uoc.gr

10. Αριθμός προκήρυξης: 10482/29-08-2017

Φ.Ε.Κ. 189/23-02-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Φ19469Β7Γ-ΩΤ7

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5258

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, Τηλ.2810-394271,e-mail: secretariat@materials.uoc.gr

11. Αριθμός προκήρυξης: 12817/17-10-2017

Φ.Ε.Κ. 225/05-03-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 71ΑΕ469Β7Γ-9ΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για την θέση του Επίκουρου Καθηγητή: APP5260

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για την θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή: APP5262

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Χαλαρής Ύλης και Εφαρμογές».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 23-05-2018.