Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 2512/16-02-2018 - ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ (Κ.Α. 2280)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2280 και τίτλο «Πρόγραμμα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.»,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Τσατσάνη Χρήστου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/9%CE%A0%CE%99%CE%A5469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%940_2512.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Διοικητική υποστήριξη έργου

Λήξη: 05-03-2018