Δημοσίευση προκήρυξης τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΝΩΝ

  1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (τηλ. 2831077451-2)

  • Αριθμός προκήρυξης: 14211/26-10-2017, ΦΕΚ 195/26-2-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΨΤΟΕ469Β7Γ-3ΧΦ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5025

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικό Σύστημα και Θεσμοί Αντιπροσώπευσης».

 

  1. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2831077577, 77579)

  • Αριθμός προκήρυξης: 12503/29-9-2017, ΦΕΚ 195/26-2-2018, τ. Γ΄)

ΑΔΑ: ΩΩΓΓ469Β7Γ-07Β κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5024

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εργασιακή – Οργανωσιακή Ψυχολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (28310-77594-5)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  • Αριθμός προκήρυξης: 12501/29-9-2017, ΦΕΚ 195/26-2-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΔΚ7469Β7Γ-Χ3Κ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5030

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Μαΐου 2018.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).