Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, Τηλ.2810-394271,

e-mail: secretariat@materials.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 5747/08-06-2017

Φ.Ε.Κ. 1408/29-12-2017 τ. Γ’,

ΑΔΑ: Ω5ΚΞ469Β7Γ-Τ6Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4272

-Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοϋλικά στη Bιομηχανική»

.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30-03-2018.

#ΔΕΠ,#Διεύθυνση Διοικητικού