Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 3437/01-03-2018 -ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ (Κ.Α. 10002)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη: 1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015 3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017 4. Το Π.Δ. 69/2016 5. το ΠΔ 164/2004 6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10002 και τίτλο «Επιχορήγηση φορέων πανελληνίου σχολικού δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πανελλήνιου σχολικού δικτύου για τα έτη 2016-2018», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτε! ίται από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ ΣΑΕ 146), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Αντωνίου Σαββίδη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: 

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/685%CE%A4469%CE%927%CE%93-2%CE%9B%CE%9C_3437.pdf

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017 -2018»

Λήξη: 16-03-2018