Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (28310 77 577, 77579)

Αριθμός προκήρυξης: 1945/20-2-2018,  ΦΕΚ 407/19-4-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω9ΓΖ469Β7Γ-417     κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 5660                           

 

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχομετρία».     

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23 Ιουνίου  2018.           

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).