Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 5102/16-03-2018- ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 4136)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4136 και τίτλο «Καινοτόμες δράσεις ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κρήτη» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΠΚ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Ξηρουχάκη Σταύρου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5102_KA%204136_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%

CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf


Αντικείμενο εργασίας: Δράσεις ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κρήτη

Λήξη: 02-04-2018