Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 5121/16-03-2018 - Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων ΑΕΙ (Κ.Α. 3645)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

 

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Π.Κ., και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Ευάγγελου Χαρμανδάρη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: 

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%91%CE%9E1469%CE%927%CE%93-%CE%9A14_5121.pdf


Αντικείμενο εργασίαςΣυμμετοχή στην υποστήριξη μέρους των κεντρικά προσφερόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης

  Λήξη: 02-04-2018