Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.: 5335/19-03-2018 - ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ - (ΚΑ 3976)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3976 και τίτλο «Μελέτες σε ασθενείς με νεοπλασματικές ασθένειες», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5335_KA%203976_%CE%A8%CE%98%CE%99%CE%94469%CE%927%CE%93-%CE%9E%CE%91%CE%9E_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
 

Αντικείμενο εργασίας: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Νοσηλευτική Υποστήριξη τμήματος Κλινικών μελετών» 

Λήξη: 03-04-2018