Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.: 5497/20-03-2018 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - (ΚΑ 4870)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4870 και τίτλο: 

«ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων», Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Αθανασίου Μουχτάρη ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5497_KA4870_6%CE%A88%CE%9D469%CE%927%CE%93-02%CE%9F.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Συμμετοχή στο σχεδιασμό του δικτύου μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΠΣΕΔ), καθώς και συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμές του συστήματος έξυπνης διαχείρισης φορτίων κέντρων δεδομένων.


Λήξη: 04-04-2018

 

#ΕΛΚΕ