Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.: 5611/21-03-2018 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - (ΚΑ 1316)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 1316 και τίτλο «Μελέτη διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο» (εφεξής «πρόγραμμα»)»το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5611_1316_%CE%A9%CE%97%CE%A6%CE%A4469%CE%927%CE%93-9%CE%98%CE%98_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf


Αντικείμενο εργασίας: Μελέτη Διαταραχών Αναπνοής στον ύπνο

Λήξη: 05-04-2018