Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.: 5656/21-03-2018 - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - (ΚΑ 4830)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4830 και τίτλο «"CATCH-U-DNA", Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics»,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Σοφίας Αγγελάκη, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5656_KA%204830_6%CE%99%CE%97%CE%A9469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%98%CE%93.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Διαχείριση και επεξεργασία υλικού υγρής βιοψίας σε ασθενείς με καρκίνο

Λήξη: 05-04-2018