Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ.:5727- με αντικείμενο: Συστηματική ανάλυση μακροπανιδικών δειγμάτων και χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών (ΚΑ 4088)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
 
στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ .4088 και τίτλο «Υποστηριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων εργαστηρίου θαλάσσιας οικολογίας» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Καρακάση Ιωάννη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:
 
Αντικείμενο εργασίας: Συστηματική ανάλυση μακροπανιδικών δειγμάτων και χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5727_KA_4088_%CE%A9%CE%9F%CE%A50469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%9C%CE%95.pdf

Λήξη: 11-04-2018