Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ.: 5751- με αντικείμενο : Αναγνώριση ατόµων χαµηλής (LR) και υψηλής (HR) απόκρισης κορτιζόλης στην καταπόνηση.- (ΚΑ 4910)

 O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4910 και τίτλο «RobustBASS - Eπιλεκτική αναπαραγωγή για την ευρωστία και την ανθεκτικότητα στο στρες και σε ασθένειες στο λαβράκι μέσω της χρήσης των τεχνικών αλληλούχισης νέας γενιάς για τη γενετική βελτίωση-κωδ.εργου Τ3ΕΡΑ -00020» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ  και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Παυλίδη Μιχαήλ, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).  

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/5751_KA_4910_7%CE%9D%CE%A5%CE%9D469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%948.pdf

 

Λήξη: 11/04/2018