Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6015/26-03-2018- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (4912)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4912 και τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου PlantUp (OPS 5002803)» (εφεξής «πρόγραμμα»), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΤΠΑ, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Κρίτωνα Καλαντίδη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A87%CE%94%CE%9E469%CE%927%CE%93-%CE%91%CE%9C%CE%96_4912_PROSKLHSH.pdf

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 12/4/2018