Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6254/27-03-2018- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (4934)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το ΠΔ 164/2004
6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9) στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4382 και τίτλο «ACES  - Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society, aggreement No 2104-2611/001-001» (εφεξής «πρόγραμμα»),το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Παυλίδη Μιχαήλ ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Παρακάτω ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6254_%CE%A9%CE%98%CE%94%CE%A9469%CE%927%CE%93-%CE%9D22_4382.pdf


Αντικείμενο εργασίας: Διδακτικό έργο στα πλαίσια του μαθήματος «Environmental Impact Assessment for Aquaculture projects - Module IIIb.

Λήξη 12/4/2018