Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 6314/27.03.2018 - Α.Τ.Ε.Ι. - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΚΑ 3645)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πορόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6314_KA_3645_%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9F469%CE%927%CE%93-26%CE%95.pdf

 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην ανάπτυξη και λειτουργία των κεντρικά προσφερόμενων υπολογιστικών υπηρεσιών από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λήξη: 12-4-2018