Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6463/28-03-2018- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ (4364)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4364 και τίτλο «LIFE Natura Themis» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Μιχάλη Προμπονά, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: 


http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6463_KA%204364_6571469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%9A%CE%9C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο: Υπεύθυνος δράσεων ενημέρωσης & επικοινωνίας έργου LIFE Natura Themis / Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας έργου LIFE Natura Themis

Λήξη: 13-4-2018