Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 6662/29.03.2018 - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑ 4222)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4222 και τίτλο «Next Generation Causal Analysis: Inspired by the Induction of Biological Pathways from Cytometry Data», CAUSALPATH» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στα πλαίσια του έβδομου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n°617393, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6662_KA_4222_6%CE%96%CE%948469%CE%927%CE%93-9%CE%930_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο: "Algorithmic Development of Causal Discovery Methods for Time-varying Single-Cell Data"

Λήξη: 16-4-2018