Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10397/01-12-2017 (Κ.Α. 4630)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4630 και τίτλο «Μελέτη της παθογένειας και μακροχρόνιας έκβασης των φλεγμονοδών αρθρίτιδων με έμφαση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την ψωριασική αρθρίτιδα, την αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα και τις λοιπές σπονδυλαρθρίτιδες» (εφεξής «πρόγραμμα»)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

O υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/97%CE%A67469%CE%927%CE%93-%CE%9D92.pdf

 

Αντικείμενο έργου: Μελέτη της παθογένειας και μακροχρόνιας έκβασης των φλεγμονοδών αρθρίτιδων με έμφαση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την ψωριασική αρθρίτιδα, την αγκυλοποιητική αρθρίτιδα και τις λοιπές σπονδυλαρθρίτιδες

Λήξη: 18-12-2017