Προκήρυξη επτά (7) θέσεων Καθηγητών τμήματος Ιατρικής, τμήματος Φυσικής, τμήματος Βιολογίας και τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 9387/21-07-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω549469Β7Γ-Ρ

Κ0ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3630

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό

αντικείμενο «Καρδιολογία».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 9388/26-07-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΡΩΥ469Β7Γ-9Φ4

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3631

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Καρδιο - Θωρακοχειρουργική».

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394308, email: kandida@physιcs.uoc.gr

3. Αριθμός προκήρυξης: 5729/08-06-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 67ΤΓ469Β7Γ-36Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3632

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Θεωρητική Αστροφυσική».

 

4. Αριθμός προκήρυξης: 5743/08-06-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΩ7Φ469Β7Γ-ΞΔΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3633

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Θεωρητική Αστροφυσική».

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

5. Αριθμός προκήρυξης: 8869/24-07-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΜΗΠ469Β7Γ-8Ν8

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3635

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό

αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική και Οικολογία Φυτών».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, Τηλ.2810-394271,e-mail: secretariat@materials.uoc.gr

 6. Αριθμός προκήρυξης: 5746/08-06-2017

Φ.Ε.Κ. 1141/13-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΓΨΔ469Β7Γ-ΠΓ0

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3636

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Οπτοηλεκτρονική».

7. Αριθμός προκήρυξης: 5745/08-06-2017

Φ.Ε.Κ. 1175/23-11-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΜ1Ε469Β7Γ-94Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3637

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό

αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30-01-2018.

 

#ΔΕΠ,#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Σχολές & Τμήματα