Πρόσκληση για τν υποβολή Δηλώσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΑ.4752)-Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
 
στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4752 και τίτλο «Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης, ακαδ. έτους 2017-2018», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/ΙΚΥ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Ιωάννη Καρακάση, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο εργασίας: Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus (Εισερχόμενοι - Εξερχόμενοι φοιτητές)

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: 

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%93%CE%A58469%CE%927%CE%93-%CE%A12%CE%93.pdf

Λήξη της πρόσκλησης: 05-01-2018

 

 

#ΦΟΙΤΗΤΕΣ