Δημοσίευση προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (28310 77301)

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 Αριθμός προκήρυξης: 7438/11-6-2018,  ΦΕΚ 1029/17-9-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 63Ζ0469Β7Γ-ΧΙΕ     κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 8059                          

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία».    

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (28310 77650, 77651)Αριθμός προκήρυξης: 6718/25-5-2018,  ΦΕΚ 1029/17-9-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΚΛΛ469Β7Γ-ΟΥΚ     κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 8060                         

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Προσχολική Παιδαγωγική-Σχολική Παιδαγωγική».    

                  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (28310 77406, Αριθμός προκήρυξης: 5426/22-5-2018,  ΦΕΚ 1029/17-9-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 60ΑΒ469Β7Γ-8Α3 κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 8063                          

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στον Τουρισμό».   

Αριθμός προκήρυξης: 5426/22-5-2018,  ΦΕΚ 1029/17-9-2018,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 60ΑΒ469Β7Γ-8Α3 κωδικός    ΑΠΕΛΛΑ: APP 8065                          

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τουρισμό».      

                   

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2018.           

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).