Δημοσίευση προκήρυξης 5 θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Π.Κ.

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 14313/29-10-2018

Φ.Ε.Κ. 105/06-02-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΕΩ3469Β7Γ-ΣΓ7

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10578

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 14312/29-10-2018

Φ.Ε.Κ. 105/06-02-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΕΞΥ469Β7Γ-Χ7Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10582

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».

 

3. Αριθμός προκήρυξης: 16212/05-12-2018

Φ.Ε.Κ. 234/28-02-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΡΒΧ469Β7Γ-ΦΙΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10583

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».

 

4. Αριθμός προκήρυξης: 17630/05-12-2018

Φ.Ε.Κ. 234/28-02-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΔΤΑ469Β7Γ-Π5Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10584

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».

 

5. Αριθμός προκήρυξης: 17631/04-12-2018

Φ.Ε.Κ. 234/28-02-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΨΕΥ469Β7Γ-741

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10585

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 13-05-2019.