Δημοσίευση προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την  πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων  ΔΕΠ   ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77301)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Αριθμός προκήρυξης: 8099/23-6-2017,  ΦΕΚ 1175/23-11-2017, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΘΥΒ469Β7Γ-ΓΞΨ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3708    

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμός προκήρυξης: 8100/23-6-2017,  ΦΕΚ 1175/23-11-2017,, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω49Γ469Β7Γ-ΟΘΟ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3706                                   

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας».

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 6889/13-6-2017,  ΦΕΚ 1175/23-11-2017,, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω7Κ4469Β7Γ-ΧΝ7    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3705                               

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Φιλοσοφία».

      

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77468)

Αριθμός προκήρυξης: 5776/9-6-2017,  ΦΕΚ 1175/23-11-2017, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω338469Β7Γ-ΖΛ0 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3703

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας: Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2018                             

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

 

 

#ΔΕΠ,#Σχολές & Τμήματα