Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 1801/10-03/2017- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ 4696)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4696 και τίτλο «Οικονομική ανάλυση της επέκτασης εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Economic Analysis of Collective Bargaining Extensions (CoBExt)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:
http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3378

Περιγραφή αντικειμένου: Έρευνα, συλλογή και στατιστική επεξεργασία δεδομένων συλλογικών κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων

Λήξη: 27-03-2017

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :