Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 20543/30-7-2018 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑ 4207)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4207 και τίτλο «Νεώτερα δεδομένα στη θεραπεία των αποφρακτικών πνευμονοπαθειών.» (εφεξής «πρόγραμμα»)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3741

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση