Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 21032/01-8-2018 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΑ 10098)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10098 και τίτλο «Πρόγραμμα Erasmus: Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ανώτατης εκπαίδευσης έτους 2018-2019», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


 Ο υπερσύνδεσμος:
http://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3744