Δημοσίευση προκήρυξης τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 2831077650-2)

 Αριθμός προκήρυξης: 16984/30-11-2018,  ΦΕΚ 208/22-2-2019,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΣΓΛ469Β7Γ-Ν0Ρ  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10536       

 Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία».

 


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 2831 077211)

Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών 

 Αριθμός προκήρυξης: 18331/20-12-2018, ΦΕΚ 208/22-2-2019,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω6ΟΠ469Β7Γ-3ΚΧ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10534     

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Kοινωνική Ψυχολογία».

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2831077577, 77576)

 Αριθμός προκήρυξης: 18315/14-12-2018, ΦΕΚ 208/22-2-2019,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω1Θ9469Β7Γ-ΡΕΑ   κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10533

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6 Μαΐου 2019.

         

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).