Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 26431/01-10-2018 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 10092)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10092 και τίτλο "Μελετη του γονιδιώματος και των μικροβιακών κοινοτήτων στην ανάπτυξη (ΟΠΣ 5010952)" (εφεξής «πρόγραμμα»), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Κουμουνδούρου Γεωργίου ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A9%CE%93%CE%9E469%CE%927%CE%93-%CE%9E6%CE%9C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%2026431.pdf

 

 

Αντικείμενο εργασίας: Ανάλυση του φαινοτύπου των ψαριών ως προς τις σκελετικές δυσπλασίες (τσιπούρα, λαβράκι) και το σχήμα σώματος (λαβράκι), στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ4.


Λήξη: 16-10-2018 (ώρα 14:00)