Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 26580/02-10-2018 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Κ.Α. 4523)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4523 και τίτλο έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/788%CE%91469%CE%927%CE%93-%CE%93%CE%9A%CE%A8_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

 

Αντικείμενο εργασίας: 

Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» στην Περιφέρεια Κρήτης (με K.A. 4523) που υλοποιεί η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (Μ.Ε.Κ.Γ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το παρόν έργο αφορά στην διάγνωση και παρακολούθηση των αναγκών, και των τάσεων της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί τριγωνοποιημένη Έρευνα υπό τη μορφή tracking που θα εκβάλει σε ανατροφοδοτούμενη έκθεση με προτάσεις ανάπτυξης στοχευμένου προγράμματος κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (στη μορφή του reskilling). 

 
Λήξη: 17-10-2018 (ώρα 14:00)