Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 2985/12-04-2017- ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΣΥΝΑΦΕΣ(ΚΑ 4314)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το ΠΔ 164/2004
6. τη με αριθ. 5.5.2. απόφαση της 513ης/08.03.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4314 και τίτλο AQUASPACE - Ecosystem approach to making Space for Aquaculture,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Καρακάση Ιωάννη ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3399


Περιγραφή αντικειμένου:Μελέτη χωροθέτησης των Υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου


Λήξη:27-04-2017

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :