Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 30759/31-10-2018 - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΑ 1316)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 1316 και τίτλο “Μελέτη διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο” (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο έργου: Ανάλυση πολυσωματοκαταγραφικών μελετών ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης :

https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A8%CE%96%CE%93469%CE%927%CE%93-%CE%99%CE%A50_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-11-2018 (ώρα 14:00)