Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 30820/1-11-2018 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ή ΧΗΜΕΙΑΣ (Κ.Α. 10167)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)  

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10167 και τίτλο «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα - ΚΑΣΤΟΜ (Τ1ΕΔΚ - 01697)» (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Νικολάου Μιχαλόπουλου ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο εργασίας: : Έλεγχος και επαλήθευση προγνώσεων ποιότητας αέρα. Εργαστηριακή και επιτόπια επαλήθευση μικροαισθητήρων μέτρησης ποιότητας αέρα.

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης : https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/63%CE%A4%CE%A1469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%A3%CE%A7_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 16-11-2018 (ώρα 14:00)