Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3859/11-05-2017 - ΧΗΜΙΚΟΣ (ΚΑ4521)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:


1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το ΠΔ 164/2004
6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4521 και τίτλο GEOSCALE (Scale Inhibition in Geothermal Plants),(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κου. Δημάδη Κωνσταντίνου, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3412


Περιγραφή αντικειμένου:Μελέτη σχηματισμού δυσδιαλύτων αλάτων (άμορφου διοξειδίου του πυριτίου, μεταλλο-πυριτικών και μεταλλο-σουλφιδίων) σε γεωθερμικά υδατικά συστήματα, και μέθοδοι παρεμποδισμού τους με χρήση χημικών προσθέτων.


Λήξη:26-05-2017

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :