Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6664/02-08-2017-ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Κ.Α. 4628)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4628 και τίτλο «Εφαρμογή Μικροχειρουργικής και Ακτίνων Laser του οφθαλμού» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3469


Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με ΚΑ 4628 και τίτλο «Εφαρμογή Μικροχειρουργικής & Ακτίνων laser του οφθαλμού».


Λήξη:01-09-2017

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :