Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7017/02.04.2018 - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΚΑ 10019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10019 και τίτλο «A2UFOOD- Αποφευκτέα και μη υπολείμματα τροφίμων: Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Διεθνείς Οργανισμούς ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7017_%CE%A8%CE%A9%CE%A8%CE%97469%CE%927%CE%93-5%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_10019.pdf


 

Αντικείμενο: Producing bio-plastic from food waste is proven in lab scale, with main limitation being the variation in quality and synthesis of the waste. This principle will be tested in lab and larger (kilogram) scale and with real food waste from the Municipality of Heraklion. The aim is to solve all problems and limitations, and acquire the knowledge that will be needed for developing this process at pilot scale. It will also include the technical description of all components of this pilot producing process. Planning and execution of the experiments, evaluation of data and supervision of students will be required.

Λήξη: 17-4-2018