Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7312/12-09-2017-Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4709 και τίτλο «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3474

Αντικείμενο εργασίας: Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

Λήξη: 27-09-2017

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :