Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7426/04.04.2018 - ΠΤΥΧΙΟ AEI Οικονομικής κατεύθυνσης (ΚΑ 4574)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4574 και τίτλο «Δράσεις πρόληψης καρδιομεταβολικών νοσημάτων», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (Εθνική Συμμετοχή), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7426_99%CE%92%CE%93469%CE%927%CE%93-%CE%A5%CE%92%CE%94_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_4574.pdf 

Αντικείμενο: Διοικητική υπoστήριξη του προγράμματος -υποστήριξη συντονισμού και δικτύωσης με ερευνητικά κέντρα

Λήξη: 20-4-2018