Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 8952/19-10-2017, Συμμετοχή στην διαχείριση των κεντρικά προσφερόμενων υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη: 1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015 3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017 4. Το Π.Δ. 69/2016 5. το ΠΔ 164/2004 6. τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της απόφασης 513/8.3.2017 της Eπιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3), η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. 368/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6Ο66469Β7Γ-ΗΤ9) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΚ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Ευάγγελου Χαρμανδάρη, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης  είναι:http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%9E08469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%A6%CE%92_%CE%9A%CE%913645.pdf


Αντικείμενο εργασίας: Συμμετοχή στην διαχείριση των κεντρικά προσφερόμενων υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Λήξη: 03-11-2017 

 

 

#ΕΛΚΕ