Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 9105/25-10-2017, Γραμματειακή υποστήριξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3464 και τίτλο «Τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, διερευνήσεις, γνωμοδοτικές υπηρεσίες για οργανισμούς του Δημοσίου και μη κρατικούς φορείς», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: 

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A377469%CE%927%CE%93-2%CE%983_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή υποστήριξη 

Λήξη: 09-11-2017

 

 

#ΕΛΚΕ