Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 9668/14-11-2017- ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (Κ.Α. 4830)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 525/11-09-2017 συνεδρίασης (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ), στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4830 και τίτλο «"CATCH-U-DNA", Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics»,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Σοφίας Αγγελάκη, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9A%CE%A1%CE%94469%CE%927%CE%93-%CE%A7%CE%A8%CE%A4_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Ανάπτυξη μεθοδολογιών ποσοτικής και πιοιτικής εκτίμησης του κυκλοφορούντος DNA του όγκου (ctDNA) και λειτουργική ανάλυση του υλικού της υγρής βιοψίας

Λήξη: 28-11-2017