Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο με αρ. πρ. 9735/14-11-2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στο γραφείo της στο Ηράκλειο ένα (1) φοιτητή/τρια για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Λήξη προθεσμίας: 24-11-2017.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική ανακοίνωση και την Αίτηση υποψηφίου