Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των ελαιώνων στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών

 

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της Πανεπιστημιούπολης Βουτών στο Ηράκλειο ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα, πρόκειται για την αξιοποίηση, καλλιέργεια, καθαρισμό και τον καλλωπισμό τόσο των αγρών, συνολικής επιφανείας 265 στρεμμάτων, όσο και των 1230 περίπου ελαιοδέντρων (κατ’ εκτίμηση 700 ψιλοελιές, 530 χονδροελιές) που βρίσκονται σε αυτά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν πρόταση στην οποία θα περιγράφουν:

-  Τις εργασίες φροντίδας και επιμέλειας στις οποίες πρόκειται να προβούν στους αγρούς. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει με ίδια έξοδα την περίφραξη των αγρών, όπου είναι απαραίτητη, σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως επίσης και τον καθαρισμό των αγροτεμαχίων.

-  Εργασίες στις υφιστάμενες καλλιέργειες (κλάδεμα, λίπανση, εμπλουτισμός κλπ).

-  Προτάσεις για νέες καλλιέργειες και ανανέωση υπαρχόντων ελαιοδέντρων.

-  Οικονομική πρόταση για τη συνολική εκμετάλλευση.

 

Η διάρκεια της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται για είκοσι (20) χρόνια με δυνατότητα παράτασης. Επίσης, παρέχεται περίοδος χάριτος δύο ετών ώστε ο ανάδοχος να εκτελέσει τις εργασίες αναβάθμισης των κτημάτων και να προβεί σε εγγειοβελτιωτικές εργασίες κτλ. 

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση