Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018

Ανακοινώνεται ότι στις 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την παρακάτω αναφερόμενη προμήθεια/έργο/υπηρεσία που υλοποιείται από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο:

“Eπιτροπή παραλαβής υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018”.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις Δ/νσεις Εκπ/σης & Έρευνας και Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου θα κληρωθούν (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη) και από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων όπου θα κληρωθούν (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος).

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση