Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σε ανάδοχο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της Πανεπιστημιούπολης Βουτών στο Ηράκλειο ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης.


Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ) ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της Πανεπιστημιούπολης Βουτών στο Ηράκλειο ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα, πρόκειται αποκλειστικά για την αξιοποίηση, καλλιέργεια, καθαρισμό και τον καλλωπισμό τόσο των αγρών, συνολικής επιφανείας περίπου 250 στρεμμάτων, όσο και των 1230 περίπου ελαιοδέντρων (κατ’ εκτίμηση 700 ψιλοελιές, 530 χονδροελιές) που βρίσκονται σε αυτά.


Η διάρκεια της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια.

Το ελάχιστο τίμημα που πρέπει να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100,000.00) για όλη την περίοδο εκμετάλλευσης. Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος δεν περιλαμβάνεται το τέλος χαρτοσήμου 3,6% που επιβαρύνει τον μισθωτή και θα υπολογίζεται πλέον του μισθώματος. Παρέχεται περίοδος χάριτος δύο ετών, ώστε ο ανάδοχος να εκτελέσει τις εργασίες αναβάθμισης των κτημάτων και να προβεί σε εγγειοβελτιωτικές εργασίες κτλ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τη σφραγισμένη προσφορά τους στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, κτίριο Διοίκησης Ι, ισόγειο, μέχρι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.


Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

#Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας